ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ!! ติวเข้มพร้อมสอบคอม ประจำเดือน สิงหาคม 2566
 
ฝึกอบรมวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566
• 09.00 - 12.00 น. ติวเข้มสอบคอม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB4 ชั้น 2 อาคาร 15
• 13.30 - 15.00 น. สอบคอม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB2 ชั้น 2 อาคาร 15

เงื่อนไขสำหรับการอบรม
1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาค ปกติ ทุกชั้นปี
2. ต้องสมัครอบรมด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ https://training.nsru.ac.th/course_detail/16
3. นักศึกษาจะต้องไม่ติดค้างชำระเงินค่าสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันลงทะเบียน)
4. นักศึกษาไม่มาอบรม ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าสอบเวลา 13.30 - 15.00 น.
 
 

ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
วันที่ 26 ก.ค. 2566
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University