ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศยกเลิกการสอบ ประกันคุณภาพการศึกษาความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ออนไลน์
 
ยกเลิกสอบ รอบสอบวันที่ 13,15,17 และ18 กันยายน 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ปิดสถานที่ทำการชั่วคราวตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๑)และประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง งดให้บริการชั่วคราวตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อลดความเสี่ยงและจำกัดพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาด มิให้ส่งผลกระทบต่ออาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
 
 

ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
วันที่ 12 ก.ย. 2564
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University