ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
เปิดรับสมัครสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มกราคม 2564
 
     เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทางสำนักวิทยบริการฯ จึงเปิดรับสมัครสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
จากเดิม รับรอบละ 40 คน เหลือเพียงรอบละ 20 คน เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา ตาม SOCIAL DISTANCING เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานะการณ์ไวรัส COVID-19 กลับมาปกติอีกครั้ง
ภาคปกติ
     วันจันทร์ ,วันพุธ และวันศุกร์
        รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.30 น. จำนวน 20 ที่นั่ง
        รอบที่ 2 เวลา 13.30 - 15.00 น. จำนวน 20 ที่นั่ง

ภาค กศ.บป. และ ภาคปกติ
     วันเสาร์ - วันอาทิตย์
       รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.30 น. จำนวน 20 ที่นั่ง
รอบที่ 2 เวลา 11.30 - 13.00 น. จำนวน 20 ที่นั่ง
รอบที่ 3 เวลา 13.30 - 15.00 น. จำนวน 20 ที่นั่ง
การเข้าสอบ
     1. นักศึกษาภาคปกติ ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาภาค กศ.บป. ใส่ชุดสุภาพ
     2. นักศึกษาทุกคนต้องผ่านจุดคัดครองของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนเข้าห้องสอบ
     3. นักศึกษาทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
หมายเหตุ นักศึกษาต้องมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที หากนักศึกษาไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือมี อาการไอ มีน้ำมูก อุณภูมิร่างกาย 37.5 องศา ขึ้นไป ไม่อนุญาตเข้าสอบ

ตารางสอบเดือนมกราคม ตารางสอบ 
 

ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
วันที่ 28 ธ.ค. 2563
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University