ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

   


ตารางสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์


นักศึกษา
วันที่สอบ
เวลาสอบ
ห้องสอบ
จำนวนที่รับ
จำนวนผู้สมัคร
จำนวนที่ว่าง
ภาคปกติ จันทร์
2 สิงหาคม 2564
10:00 - 11:30 น.
สอบระบบออนไลน์
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
สอบระบบออนไลน์
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ พุธ
4 สิงหาคม 2564
10:00 - 11:30 น.
สอบระบบออนไลน์
20
14
6
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
สอบระบบออนไลน์
20
11
9
ภาคปกติ ศุกร์
6 สิงหาคม 2564
10:00 - 11:30 น.
สอบระบบออนไลน์
20
9
11
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
สอบระบบออนไลน์
20
4
16
ภาคปกติ เสาร์
7 สิงหาคม 2564
10:00 - 11:30 น.
สอบระบบออนไลน์
10
9
1
ภาค กศ.บป.
10:00 - 11:30 น.
สอบระบบออนไลน์
10
4
6
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
สอบระบบออนไลน์
10
7
3
ภาค กศ.บป.
13:30 - 15:00 น.
สอบระบบออนไลน์
10
-
10
ภาคปกติ จันทร์
9 สิงหาคม 2564
10:00 - 11:30 น.
สอบระบบออนไลน์
20
6
14
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
สอบระบบออนไลน์
20
-
20
ภาคปกติ พุธ
11 สิงหาคม 2564
10:00 - 11:30 น.
สอบระบบออนไลน์
20
1
19
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
สอบระบบออนไลน์
20
5
15
ภาคปกติ ศุกร์
13 สิงหาคม 2564
10:00 - 11:30 น.
สอบระบบออนไลน์
20
-
20
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
สอบระบบออนไลน์
20
-
20
ภาค กศ.บป. เสาร์
14 สิงหาคม 2564
10:00 - 11:30 น.
สอบระบบออนไลน์
10
-
10
ภาคปกติ
10:00 - 11:30 น.
สอบระบบออนไลน์
10
เต็ม
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
สอบระบบออนไลน์
10
4
6
ภาค กศ.บป.
13:30 - 15:00 น.
สอบระบบออนไลน์
10
-
10
ภาคปกติ จันทร์
16 สิงหาคม 2564
10:00 - 11:30 น.
สอบระบบออนไลน์
20
-
20
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
สอบระบบออนไลน์
20
1
19
ภาคปกติ พุธ
18 สิงหาคม 2564
10:00 - 11:30 น.
สอบระบบออนไลน์
20
2
18
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
สอบระบบออนไลน์
20
3
17
ภาคปกติ ศุกร์
20 สิงหาคม 2564
10:00 - 11:30 น.
สอบระบบออนไลน์
20
1
19
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
สอบระบบออนไลน์
20
-
20
ภาคปกติ เสาร์
21 สิงหาคม 2564
10:00 - 11:30 น.
สอบระบบออนไลน์
10
7
3
ภาค กศ.บป.
10:00 - 11:30 น.
สอบระบบออนไลน์
10
-
10
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
สอบระบบออนไลน์
10
4
6
ภาค กศ.บป.
13:30 - 15:00 น.
สอบระบบออนไลน์
10
-
10
ภาคปกติ จันทร์
23 สิงหาคม 2564
10:00 - 11:30 น.
สอบระบบออนไลน์
20
-
20
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
สอบระบบออนไลน์
20
-
20
ภาคปกติ พุธ
25 สิงหาคม 2564
10:00 - 11:30 น.
สอบระบบออนไลน์
20
5
15
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
สอบระบบออนไลน์
20
9
11
ภาคปกติ ศุกร์
27 สิงหาคม 2564
10:00 - 11:30 น.
สอบระบบออนไลน์
20
-
20
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
สอบระบบออนไลน์
20
-
20
ภาคปกติ เสาร์
28 สิงหาคม 2564
10:00 - 11:30 น.
สอบระบบออนไลน์
10
6
4
ภาค กศ.บป.
10:00 - 11:30 น.
สอบระบบออนไลน์
10
1
9
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
สอบระบบออนไลน์
10
5
5
ภาค กศ.บป.
13:30 - 15:00 น.
สอบระบบออนไลน์
10
-
10
ภาคปกติ จันทร์
30 สิงหาคม 2564
10:00 - 11:30 น.
สอบระบบออนไลน์
20
-
20
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
สอบระบบออนไลน์
20
2
18

 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University