ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  


 


ตารางสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์


นักศึกษา
วันที่สอบ
เวลาสอบ
ห้องสอบ
จำนวนที่รับ
จำนวนผู้สมัคร
จำนวนที่ว่าง
ภาคปกติ จันทร์
1 กรกฎาคม 2567
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
40
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ พุธ
3 กรกฎาคม 2567
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
40
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ ศุกร์
5 กรกฎาคม 2567
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
40
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาค กศ.บป. เสาร์
6 กรกฎาคม 2567
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
1
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
8
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาค กศ.บป. อาทิตย์
7 กรกฎาคม 2567
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ จันทร์
8 กรกฎาคม 2567
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
40
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ พุธ
10 กรกฎาคม 2567
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
40
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ ศุกร์
12 กรกฎาคม 2567
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
40
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาค กศ.บป. เสาร์
13 กรกฎาคม 2567
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาค กศ.บป. อาทิตย์
14 กรกฎาคม 2567
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
1
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ จันทร์
15 กรกฎาคม 2567
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
40
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ พุธ
17 กรกฎาคม 2567
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
40
เต็ม
ภาคปกติ ศุกร์
19 กรกฎาคม 2567
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
40
เต็ม
ภาคปกติ พุธ
24 กรกฎาคม 2567
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
40
เต็ม
ภาคปกติ ศุกร์
26 กรกฎาคม 2567
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
40
เต็ม
ภาคปกติ พุธ
31 กรกฎาคม 2567
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
30
รอการเปิดสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์การสมัครสอบ
  1. นักศึกษาสมัครสอบประกันคุณภาพโดยสมัครผ่านเว็บไซต์ http://comqa.nsru.ac.th/ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป)
       หมายเหตุ
 
  • ชื่อล็อกอินและรหัสผ่าน ของนักศึกษา และ อาจารย์ประจำชั้นสามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ Account เดียวกับการใช้งาน Internet ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2. นักศึกษาต้องเลือก วัน เวลา ที่ต้องการสอบ ให้ครบถ้วน
3. นักศึกษาสามารถ พิมพ์ ใบตอบรับการสมัครสอบไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในวันสอบได้
   
การเตรียมตัวสำหรับนักศึกษา
 
การเตรียมตัวสำหรับนักศึกษา ในการเข้าทดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ : 
กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
 
การยกเลิกสอบและขาดสอบ
 
  • หากนักศึกษาไม่มาตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาขาดสอบ นักศึกษาต้อองชำระเงินค่าสมัครสอบในครั้งนั้น จึงจะสามารถสมัครสอบในรอบถัดไปได้ โดยชำระเงินค่าสมัครสอบได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร ๑๕) เวลา ๐๘.๑๕ - ๑๔.๐๐ น. (เฉพาะวันที่มีการสอบเท่านั้น)
  • กรณีนักศึกษายกเลิกการสมัครสอบ
    - สามารถยกเลิกการสมัครสอบด้วยตนเองได้้ที่http://comqa.nsru.ac.th ก่อนกำหนดวันสอบอย่างน้อย ๒ วัน ผ่านระบบออนไลน์ (มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาขาดสอบ) ขั้นตอนการยกเลิกสอบ
  • กรณีที่นักศึกษาขาดสอบ
    1.  นักศึกษายื่นบัตรนักศึกษา พร้อมชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ เค้าเตอร์บริการ สำนักวิทยบริการฯ อาคาร 15 ชั้น 1 ตามวันที่มีการเปิดสอบ ในตารางสอบ    
    2.  นักศึกษารอรับใบเสร็จจะสามารถเข้าไปสมัครสอบครั้งต่อไปได้
ก่อนเข้าห้องสอบ
 
1. นักศึกษาชำระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ เค้าเตอร์บริการ สำนักวิทยบริการฯ อาคาร 15 ชั้น 1 กรุณาชำระค่าสมัครสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที
2. อุปกรณ์ของมีค่าให้เก็บใส่ตู้สำภาระหน้าห้องสอบ
3. สิ่งที่อนุญาตนำเข้าห้องสอบ ได้แก่ กุญแจตู้สำภาระ และ NSRU Account
4. นักศึกษาเข้าห้องสอบ ก่อนเวลาที่สมัคร 30 นาที่ เช่น รอบสอบ 10.00 -11.30 เข้าห้องสอบเวลา 9.30 น. หรือรอบสอบ 13.30 - 15.00 น. เข้าห้องสอบเวลา 13.00 น. เพื่อตรวจใบเสร็จและข้อมูลการสมัครสอบของนักศึกษา และให้นั่งตามตำแหน่งที่นั่งสอบตามที่กำหนด
5. เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบ ก่อนเวลาสอบที่กำหนด 15 นาที
6. นักศึกษาเริ่มทำการสอบ โดยใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
7. เมื่อหมดเวลาสอบนักศึกษาต้องออกจากห้องสอบทันที
8. หากพบนักศึกษาทุจริต จะหมดสิทธิ์การสมัครสอบ ๑ ภาคการศึกษา
   
การประกาศผลการสอบ
  1. นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบได้หลังจากทำการสอบเป็นเวลา 5 วัน ทำการ
2. นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบได้ จากเว็บไซต์ http://comqa.nsru.ac.th
3. เมื่อทราบผลการสอบ
       ก. ให้นักศึกษาพิมพ์วุฒิบัตรออนไลน์ทางระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ที่เว็บไซต์ http://comqa.nsru.ac.th
       ข. ไม่ผ่านการสอบ สามารถสมัครสอบใหม่ได้ จากเว็บไซต์ http://comqa.nsru.ac.th


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University