ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  


 

ตารางสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์


นักศึกษา
วันที่สอบ
เวลาสอบ
ห้องสอบ
จำนวนที่รับ
จำนวนผู้สมัคร
จำนวนที่ว่าง
ภาคปกติ ศุกร์
2 กันยายน 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ อาทิตย์
4 กันยายน 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาค กศ.บป.
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาค กศ.บป.
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ จันทร์
5 กันยายน 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ ศุกร์
9 กันยายน 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:00 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาค กศ.บป. เสาร์
10 กันยายน 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:00 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาค กศ.บป.
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ จันทร์
12 กันยายน 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:00 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ พุธ
14 กันยายน 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ ศุกร์
16 กันยายน 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาค กศ.บป. อาทิตย์
18 กันยายน 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาค กศ.บป.
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ จันทร์
19 กันยายน 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
เต็ม
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
เต็ม
ภาคปกติ พุธ
21 กันยายน 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
เต็ม
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
เต็ม
ภาคปกติ ศุกร์
23 กันยายน 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
เต็ม
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
เต็ม
ภาคปกติ จันทร์
26 กันยายน 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
เต็ม
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
เต็ม
ภาคปกติ พุธ
28 กันยายน 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
เต็ม
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
เต็ม
ภาคปกติ ศุกร์
30 กันยายน 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
เต็ม
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
16
4
ภาคปกติ พุธ
5 ตุลาคม 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
11
9
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
11
9
ภาคปกติ ศุกร์
7 ตุลาคม 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
3
17
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
-
20
ภาคปกติ จันทร์
10 ตุลาคม 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
-
20
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
-
20
ภาคปกติ พุธ
12 ตุลาคม 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
1
19
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
-
20
ภาค กศ.บป. อาทิตย์
16 ตุลาคม 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
-
10
ภาคปกติ
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
3
7
ภาค กศ.บป.
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
-
10
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
-
10
ภาคปกติ จันทร์
17 ตุลาคม 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
-
20
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
-
20
ภาคปกติ พุธ
19 ตุลาคม 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
-
20
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
-
20
ภาคปกติ ศุกร์
21 ตุลาคม 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
-
20
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
-
20
ภาคปกติ พุธ
26 ตุลาคม 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
-
20
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
-
20
ภาคปกติ ศุกร์
28 ตุลาคม 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
-
20
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
-
20
ภาค กศ.บป. เสาร์
29 ตุลาคม 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
-
10
ภาคปกติ
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
1
9
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
-
10
ภาค กศ.บป.
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
-
10
ภาคปกติ จันทร์
31 ตุลาคม 2565
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
-
20
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
-
20

ขั้นตอนการสมัครสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์การสมัครสอบ
  1. นักศึกษาสมัครสอบประกันคุณภาพโดยสมัครผ่านเว็บไซต์ http://comqa.nsru.ac.th/ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป)
       หมายเหตุ
 
  • ชื่อล็อกอินและรหัสผ่าน ของนักศึกษา และ อาจารย์ประจำชั้นสามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ Account เดียวกับการใช้งาน Internet ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2. นักศึกษาต้องเลือก วัน เวลา ที่ต้องการสอบ ให้ครบถ้วน
3. นักศึกษาสามารถ พิมพ์ ใบตอบรับการสมัครสอบไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในวันสอบได้
   
การเตรียมตัวสำหรับนักศึกษา
 
การเตรียมตัวสำหรับนักศึกษา ในการเข้าทดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ : 
กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
 
การยกเลิกสอบและขาดสอบ
 
  • หากนักศึกษาไม่มาตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาขาดสอบ
  • กรณีนักศึกษายกเลิกการสมัครสอบ
    - กรุณาติดต่อที่เพจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ www.facebook.com/ARITC.NSRU กับทางเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการฯ อาคาร 15 ชั้น 1 เพื่อขอยกเลิกวันสอบ ก่อนถึงวันสอบล่วงหน้า 2 วัน (มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาขาดสอบ)
  • กรณีที่นักศึกษาขาดสอบ
    1.  นักศึกษายื่นบัตรนักศึกษา พร้อมชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ เค้าเตอร์บริการ สำนักวิทยบริการฯ อาคาร 15 ชั้น 1 ตามวันที่มีการเปิดสอบ ในตารางสอบ    
    2.  นักศึกษารอรับใบเสร็จ ประมาณ 1 ชั่วโมง จึงจะสามารถเข้าไปสมัครสอบครั้งต่อไปได้
ก่อนสอบมาสอบ
  1. นักศึกษาตรวจคัดกรองโรคด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
2. ถ่ายรูปผลการตรวจวางคู่กับบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน *เขียน "ชื่อ-นามสกุล, วัน/เดือน/ปี, เวลา ลงบนชุดตรวจ ดังภาพ โดยผลการตรวจจะต้องไม่พบเชื้อ และตรวจ มาแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าสอบ
3. นักศึกษาต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน

ก่อนเข้าห้องสอบ
 

1. นักศึกษาชำระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ เค้าเตอร์บริการ สำนักวิทยบริการฯ อาคาร 15 ชั้น 1 กรุณาชำระค่าสมัครสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที
2. แสดงหลักฐาน Antigen Test Kit (ATK) ผลการตรวจไม่พบเชื้อ และตรวจ มาแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าสอบ ต่อเจ้าหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบหลักฐานแสดงตัวตนของนักศึกษาบัตรนักศึกษา บัตรประชาชน บัตรใบขับขี่ หากไม่มี ติดต่อขอใบแทนนักศึกษาทจากฝ่ายทะเบียน)
4. อุปกรณ์ของมีค่าให้เก็บใส่ตู้สำภาระหน้าห้องสอบ
5. สิ่งที่อนุญาตนำเข้าห้องสอบ ได้แก่ กุญแจตู้สำภาระ และ NSRU Account
6. นักศึกษาเข้าห้องสอบ เพื่อนั่งตามตำแหน่งที่นั่งสอบตามที่กำหนด
7. เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบ ก่อนเวลา 10 นาที
8. นักศึกษาเริ่มทำการสอบ โดยใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
9. เมื่อหมดเวลาสอบนักศึกษาต้องออกจากห้องสอบทันที
10. หากพบนักศึกษาทุจริต ให้เป็นไปตามประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การสอบประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ 4)
   
การประกาศผลการสอบ
  1. นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบได้หลังจากทำการสอบเป็นเวลา 7 วัน ทำการ
2. นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบได้ จากเว็บไซต์ http://comqa.nsru.ac.th
3. เมื่อทราบผลการสอบ
       ก. ให้นักศึกษาพิมพ์วุฒิบัตรออนไลน์ทางระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ที่เว็บไซต์ http://comqa.nsru.ac.th
       ข. ไม่ผ่านการสอบ สามารถสมัครสอบใหม่ได้ จากเว็บไซต์ http://comqa.nsru.ac.th


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University