ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ตารางสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์


นักศึกษา
วันที่สอบ
เวลาสอบ
ห้องสอบ
จำนวนที่รับ
จำนวนผู้สมัคร
จำนวนที่ว่าง
ภาคปกติ ศุกร์
4 มิถุนายน 2564
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาค กศ.บป. เสาร์
5 มิถุนายน 2564
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาค กศ.บป.
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ จันทร์
7 มิถุนายน 2564
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ พุธ
9 มิถุนายน 2564
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ ศุกร์
11 มิถุนายน 2564
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาค กศ.บป. อาทิตย์
13 มิถุนายน 2564
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาค กศ.บป.
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ จันทร์
14 มิถุนายน 2564
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ พุธ
16 มิถุนายน 2564
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ ศุกร์
18 มิถุนายน 2564
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
เต็ม
ภาค กศ.บป. เสาร์
19 มิถุนายน 2564
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
เต็ม
ภาค กศ.บป.
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
เต็ม
ภาคปกติ จันทร์
21 มิถุนายน 2564
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
ปิดการรับสมัครแล้ว
ภาคปกติ พุธ
23 มิถุนายน 2564
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
เต็ม
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
เต็ม
ภาคปกติ ศุกร์
25 มิถุนายน 2564
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
เต็ม
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
เต็ม
ภาค กศ.บป. อาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
9
1
ภาคปกติ
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
เต็ม
ภาค กศ.บป.
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
2
8
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
10
เต็ม
ภาคปกติ จันทร์
28 มิถุนายน 2564
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
เต็ม
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
เต็ม
ภาคปกติ พุธ
30 มิถุนายน 2564
10:00 - 11:30 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
เต็ม
ภาคปกติ
13:30 - 15:00 น.
Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2
20
เต็ม

ประกาศค่าธรรมเนียมในการดำเนินการสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์


ค่าสมัครสอบนักศึกษาภาคปกติ,ภาค กศ.ปบ
             - นักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2555 ค่าสมัครทดสอบความรู้ ครั้งละ 50 บาท
             - นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ค่าสมัครทดสอบความรู้ ครั้งละ 100 บาท

โดยจะเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค. 2555 เป็นต้นไป


*** แจ้งนักศึกษาที่ขาดสอบ ให้ทำการชำระเงินค่าสมัครสอบก่อน จึงจะสามารถทำการสมัครสอบในครั้งใหม่ได้****

ขั้นตอนการสมัครสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์

การสมัครสอบ
  1. นักศึกษาสมัครสอบประกันคุณภาพโดยสมัครผ่านเว็บไซต์ http://comqa.nsru.ac.th/ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป)
       หมายเหตุ
 
 • ชื่อล็อกอินและรหัสผ่าน ของนักศึกษา และ อาจารย์ประจำชั้นสามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ Account เดียวกับการใช้งาน Internet ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2. นักศึกษาต้องเลือก วัน เวลา ที่ต้องการสอบ ให้ครบถ้วน
3. นักศึกษาสามารถ พิมพ์ ใบตอบรับการสมัครสอบไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในวันสอบได้
   
การเตรียมตัวสำหรับนักศึกษา
 
การเตรียมตัวสำหรับนักศึกษา ในการเข้าทดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ : 
กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ คลิกเพื่ออ่าน
 
การดำเนินการในวันสอบ
  1. นักศึกษาทำการลงทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ เค้าเตอร์บริการ ศูนย์ ICT สำนักวิทยบริการฯ อาคาร 15 ชั้น 1 กรุณาำชำระค่าสมัครสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที
 
 • หากนักศึกษาไม่มาตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาขาดสอบ
 • กรณีนักศึกษายกเลิกการสมัครสอบ
  1. นักศึกษาพิมพ์ใบตอบรับการสมัครสอบฯ ในระบบ
  2. ยื่นใบตอบรับการสมัครสอบฯ ที่พิมพ์ กับทางเจ้าหน้าที่ ศูนย์ ICT สำนักวิทยบริการฯ อาคาร 15 ชั้น 1 เพื่อขอยกเลิกวันสอบ ก่อนถึงวันสอบล่วงหน้า 2 วัน (มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาขาดสอบ)
   
          
   
 • กรณีที่นักศึกษาขาดสอบ
  1.  นักศึกษาพิมพ์ใบประวัติการสมัครสอบฯ ในระบบ (เลือกพิมพ์เป็นแนวนอน)
  2.  ยื่นใบประวัติการสมัครสอบ พร้อมชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ เค้าเตอร์บริการ ศูนย์ ICT สำนักวิทยบริการฯ อาคาร 15 ชั้น 1 ตามวันที่มีการเปิดสอบ ในตารางสอบ    
  3.  นักศึกษารอรับใบเสร็จ ประมาณ 1 ชั่วโมง จึงจะสามารถเข้าไปสมัครสอบครั้งต่อไปได้
   
          
  พิมพ์หน้านี้(ประวัติการสมัครสอบ) เพื่อมายืนยัน
  (ควรเลือกพิมพ์เป็นแนวนอน)
   
2. นักศึกษาเข้าห้องสอบ เพื่อนั่งตามตำแหน่งที่นั่งสอบตามที่กำหนดให้ เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบหลักฐานแสดงตัวตนของนักศึกษา(บัตรนักศึกษา)
3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบ
4. นักศึกษาเริ่มทำการสอบ โดยใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
5. ในระหว่างดำเนินการสอบเจ้าหน้าที่จะนำใบลงลายมือชื่อให้นักศึกษาลงชื่อเข้าสอบ พร้อมกับมอบใบเสร็จให้นักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน
6. เมื่อหมดเวลาสอบนักศึกษาต้องออกจากห้องสอบทันที และไม่อนุญาตให้นำเอกสารใด ๆ ออกจากห้องสอบ
   
การประกาศผลการสอบ
  1. นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบได้หลังจากทำการสอบเป็นเวลา 7 วัน
2. นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบได้ 2 รูปแบบ คือ
       ก. ตรวจสอบจากเว็บไซต์ http://comqa.nsru.ac.th
       ข. ตรวจสอบจากป้ายประกาศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 15 ชั้น 1
3. เมื่อทราบผลการสอบ
       ก. ผ่านการสอบ สามารถติดต่อขอรับวุฒิบัตร ได้ที่ งานธุรการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 15 ชั้น 1
       ข. ไม่ผ่านการสอบ สามารถสมัครสอบใหม่ได้ จากเว็บไซต์ http://comqa.nsru.ac.th
   
 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University