ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ!! ตารางอบรมเตรียมความพร้อมสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 
ฝึกอบรมวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 2 ชั้น 2 อาคาร 15

เงื่อนไขสำหรับการอบรม
1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาค ปกติ และภาคกศ.บป. ทุกชั้นปี
2. ไม่จำเป็นจะต้องผ่านเกณฑ์เงื่อนไขใดๆ
3. ต้องสมัครอบรมด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ http://ittraining.nsru.ac.th/ (โดยเข้าลิ้ง หลักสูตรสำหรับนักศึกษา)
4. มีการอบรมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยจัดการอบรมครั้งละ 30 ที่นั่ง
5. อบรมในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 ทุกวันพุธ ในสัปดาห์ที่่ 4 ของทุกเดือน
6. การอบรม เป็นการจัดการอบรมอย่างเดียว โดยนักศึกษาจะต้องไปทำการหาวันสอบและสมัครสอบด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ comqa.nsru.ac.th


*** สำรองที่นั่งอบรมด้วยตนเองที่เว็บไซต์ : http://ittraining.nsru.ac.th
 
 

วันที่ 30 ต.ค. 2560
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University