ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประชาสัมพันธ์+++ การอบรบพื้นฐานคอมพิวเตอร์
 
เนื่องจากทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการจัดการอบรม ให้กับนักศึกษา
โดยมีเงื่อนไขการไม่ผ่านเกณฑ์การสอบ ครบ 3 ครั้ง ถึงจะสามารถลงชื่อเข้ารับการอบรมได้
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทำให้มีนักศึกษาจำนวนไม่ถึงข้อกำหนดในการมาลงชื่อเข้ารับการอบรม จึงไม่สามารถมีการเปิดการอบรมสำหรับการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ได้

ทั้งนี้ จากการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา จึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรมให้กับนักศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง
โดยให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ในการอบรมดังกล่าว เริ้มใช้ในเดือน กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
และยกเลิกการอบรมการสอบประกันคุณภาพฯ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมระบบในการจัดอบรมให้แก่นักศึกษาต่อไป

เงื่อนไขสำหรับการอบรม
1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาค ปกติ และภาคกศ.บป. ทุกชั้นปี
2. ไม่จำเป็นจะต้องผ่านเกณฑ์เงื่อนไขใดๆ
3. ต้องสมัครอบรมด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ http://ittraining.nsru.ac.th/ (โดยเข้าลิ้ง หลักสูตรสำหรับนักศึกษา)
4. มีการอบรมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยจัดการอบรมครั้งละ 40 ที่นั่ง
5. อบรมในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 ทุกวันพุธ ในอาทิตย์ที่่ 3 ของทุกเดือน
6. การอบรม เป็นการจัดการอบรมอย่างเดียว โดยนักศึกษาจะต้องไปทำการหาวันสอบและสมัครสอบด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ comqa.nsru.ac.th


*** สำรองที่นั่งอบรมด้วยตนเองที่เว็บไซต์ : http://ittraining.nsru.ac.th/
 
 

วันที่ 25 ก.ย. 2560
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University