ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ!! ตารางการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนตุลาคม 2560
 
ตารางการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนตุลาคม 2560
ภาคปกติ
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-15.00 น.
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-11.30 น.
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-15.00 น.
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-11.30 น.
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-15.00 น.
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-11.30 น.
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-15.00 น.
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-15.00 น.
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-11.30 น.
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-15.00 น.
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-15.00 น.


ภาค กศ.บป.
วันที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-11.30 น.
วันที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30-13.00 น.
วันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30-13.00 น.
วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-11.30 น.
วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-15.00 น.
วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-15.00 น.


หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางสอบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 
 

วันที่ 16 ก.ย. 2560
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University