ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ!! ตารางการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกันยายน 2560
 
ตารางการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกันยายน 2560
ภาคปกติ
วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 13.30-15.00 น.
วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.30-15.00 น.
วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 13.30-15.00 น.
วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 10.00-11.30 น.
วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00-11.30 น.
วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.30-15.00 น.
วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.30-15.00 น.
วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.30-15.00 น.
วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.30-15.00 น.
วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 10.00-11.30 น.
วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 10.00-11.30 น.

ภาค กศ.บป.
วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 13.30-15.00 น.
วันที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 11.30-13.00 น.
วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 11.30-13.00 น.
วันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 11.30-13.00 น.
วันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 10.00-11.30 น.
วันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 10.00-11.30 น.

เป็นไปตามเอกสารที่แนบมาท้ายข่าวประกาศนี้

หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางสอบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 
 

วันที่ 18 ส.ค. 2560
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University