ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศเลื่อนการเปิดรับสมัครสอบ ประจำวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
 
ขอแจ้งประกาศเลื่อนเวลาการเปิดสอบ ประจำวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
จากการเปิดรับสมัครสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ปกติในช่วงเช้่า คือเวลา 09.00 นาฬิกาเป็นต้นไป
เลื่อนไปเปิดรับสมัครสอบฯ เป็นเวลา 13.00 นาฬิกา
จึงขอแจ้งประกาศเลื่อนเวลาการเปิดรับสมัครสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ไว้ ณ ที่นี้
 
 

วันที่ 24 ก.ค. 2560
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University