ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
แจ้งระบบข่าวประกาศ ของเว็บไซต์ http://comqa.nsru.ac.th ขัดข้อง
 
เนื่องจาก ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2560 ระบบข่าวประกาศ ของเว็บไซต์ http://comqa.nsru.ac.th มีการขัดข้องทางระบบทำให้ไม่สามารถแจ้งข่าวประกาศได้
โดยทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สำนักวิทยบริการฯ มีการแก้ไขและตรวจสอบให้สามารถใช้งานระบบข่าวประกาศได้ตามปกติในเดือนมิถุนายน 2560
จึงขออภัยนักศึกษา และผู้ใช้บริการทุกท่าน มา ณ ที่นี้
 
 

วันที่ 5 มิ.ย. 2560
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University