ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ...ปิดวันสอบและวันอบรม ของนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560
 
ประกาศ .... ปิด อบรม ประจำวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560
เนื่องจาก กำหนดการอบรมประจำเดือนมีนาคม คือ วันอบรมของนักศึกษาภาค กศ.บป. วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และสอบเวลา 13:30 - 15:00 น. ณ ห้องอบรม Traning 1- สอบห้อง Lab 2 อาคาร 15 ชั้น 2

ไม่มีนักศึกษาลงสมัครอบรมในวันดังกล่าว
ทางกลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดสอบและเปิดอบรมในวันและเวลาดังกล่าว

*จากหมายเหตุ : หน้าเว็บไซต์ ส่วนหัวข้อตารางสอบ

หมายเหตุ


1. ถ้านักศึกษาต้องการยกเลิกการสมัครสอบหรือสมัครสอบผิดพลาด ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น 1) ก่อนถึงวันสอบอย่างน้อย 2 วันทำการ มิฉะนั้นนักศึกษาจะต้องมาชำระค่าสมัครครั้งที่ขาดสอบก่อน จึงจะสามารถสมัครสอบใหม่ได้


2. ขณะที่นักศึกษาเลือกวันสอบ อาจมีผู้อื่นสมัครในวัน/เวลาดังกล่าวแล้วทำให้จำนวนผู้สมัครสอบเต็ม ดังนั้นเมื่อนักศึกษาคลิก สมัครสอบ ระบบจะตรวจสอบจำนวนที่ว่างอีกครั้ง แล้วแจ้งให้นักศึกษาทราบถ้าจำนวนผู้สมัครสอบเต็มแล้ว


3. กรณีที่จำนวนนักศึกษาไม่ถึง 15 คนในวันที่เปิดสอบ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกวันสอบนั้น โดยจะโทรแจ้งยกเลิกให้ทราบก่อน(เบอร์โทรของสำนักวิทยบริการฯ) และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการยกเลิกสอบ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการฯ อาคาร 15 ชั้น 1
 
 

วันที่ 3 มี.ค. 2560
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University