ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ!! ตารางอบรมการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนเมษายน 2560
 
ตารางอบรมการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนเมษายน 2560

1. นักศึกษาภาคปกติ - วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560


2. นักศึกษาภาค กศ.บป. - วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

หมายเหตุ


1. กรณีที่จำนวนนักศึกษาไม่ถึง 15 คนในวันที่เปิดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกวันอบรมนั้น โดยจะโทรแจ้งยกเลิกให้ทราบก่อน (เบอร์โทรของสำนักวิทยบริการฯ) และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการยกเลิกสอบ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการฯ อาคาร 15 ชั้น 1


2. นักศึกษาภาคปกติ เปิดอบรมในวันพฤหัสบดี ตามตารางที่กำหนดไว้ อบรมเวลา 9.00 น. - 11.30 น. ดำเนินการสอบ เวลา 13.30 น. – 15.00 น.


3. นักศึกษาภาค กศ.บป. เปิดสอบ ในวัน เสาร์ หรือ อาทิตย์ ตามตารางที่กำหนดไว้ อบรมเวลา 9.00 น. -11.30 น. ดำเนินการสอบ เวลา 13.30 น. – 15.00 น.


4. เงื่อนไข นักศึกษาที่จะได้สิทธิ์ ในการอบรมสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ จะต้อง มีผลสอบไม่ผ่าน จำนวน 3 ครั้งขึ้นไปเท่านั้น 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางสอบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 
 

วันที่ 3 มี.ค. 2560
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University