ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ!! เรื่อง งดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560
 
ประกาศ!! เรื่อง งดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560เนื่องด้วย ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน โครงการ \"การจัดการความรู้ KM\" เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานที่มีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคคลากร มุ่งไปสู่การเลื่อนระดับดังนั้น ทางกลุ่มงานวิชาคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงประกาศทำการงดการเปิดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
ระหว่าง วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึง วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ขอแจ้งให้นักศึกษาภาค ปกติ ทราบ เพื่องดเปิดวันสอบประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาภาค ปกติ และงดการให้บริการของสำวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกส่วนงาน ตามวันและเวลาดังกล่าว
 
 

วันที่ 24 ม.ค. 2560
โดย : กลุ่มงานวิชาคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University