ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ!! เรื่อง งดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาค ปกติ ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560
 
ประกาศ!! เรื่อง งดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาค ปกติ ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560เนื่องด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักวิทยบริการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานผู้อำนวยการ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องจัดการประชุม ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ในการนี้ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอประกาศให้มีการงดเว้นการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาภาค ปกติ ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 จึงขอแจ้งให้นักศึกษาภาค ปกติ ทราบ เพื่องดการเปิดวันสอบประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาภาค ปกติ ตามวันและเวลาดังกล่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
 

วันที่ 9 ม.ค. 2560
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University