ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศแจ้ง!!!! นักศึกษา ลืมบัตรนักศึกษา ณ เคาท์เตอร์บริการฯ ชั้น 2 อาคาร 15 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
 
แจ้งนักศึกษาลืมบัตรนักศึกษาไว้ ณ เคาท์เตอร์บริการฯ ชั้น 2 อาคาร 15 บริเวณตู้เก็บรองเท้า ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559นางสาว ฉัตรตุพร สุวรรณภูมิ

รหัสนักศึกษา 59122692008

สาขา การพัฒนาชุมชน รุ่น 38

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ติดต่อขอรับได้ที่เคาท์เตอร์ชั้น 1 อาคาร 15 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
 

วันที่ 14 พ.ย. 2559
โดย : กลุ่มงานวิชาคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University