ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ!! เรื่อง งดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาค ปกติ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559
 
ประกาศ!! เรื่อง งดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาค ปกติ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559เนื่องด้วย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมขบวนแปรอักษะแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยกำหนดให้คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมระหว่างเวลา 08.00 - 13.00 นาฬิกา ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ในการนี้ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอประกาศให้มีการงดเว้นการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาภาค ปกติ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 จึงขอแจ้งให้นักศึกษาภาค ปกติ ทราบ เพื่องดการเปิดวันสอบประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาภาค ปกติ ตามวันและเวลาดังกล่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**หมายเหตุ จากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมขบวนแปรอักษะแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
 
 

วันที่ 2 พ.ย. 2559
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University