ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
เปิดรับสมัครสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ รอบพิเศษ สำหรับนักศึกษา 55 - 60 เท่านั้น
 
     เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้สำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562 และเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ยังสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ไม่ผ่านทางสำนักวิทยบริการฯ จึงเปิดตารางสอบรอบพิเศษให้แก่นักศึกษารหัส 55-60 เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา ตาม SOCIAL DISTANCING
โดยมีรอบเปิดสอบดังนี้
ภาคปกติ
     วันจันทร์ ,วันพุธ และวันศุกร์
        รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.30 น. จำนวน 10 ที่นั่ง
        รอบที่ 2 เวลา 13.30 - 15.00 น. จำนวน 10 ที่นั่ง

ภาค กศ.บป.
     วันเสาร์ - วันอาทิตย์
       รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.30 น. จำนวน 10 ที่นั่ง
การเข้าสอบ
     1. นักศึกษาภาคปกติ ใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาภาค กศ.บป. ใส่ชุดสุภาพ
     2. นักศึกษาทุกคนต้องผ่านจุดคัดครองของมหาวิทยาลัยฯ
     3. นักศึกษาทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
หมายเหตุ นักศึกษาต้องมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที
 
 

วันที่ 1 พ.ค. 2563
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University