ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ!! เรื่อง งดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561
 
ประกาศ!! เรื่อง งดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561

เนื่องด้วย ทาง กลุ่มงานวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาคุณภาพ "Creative Positive Working" ดังนั้น ทางกลุ่มงานวิชาคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงประกาศทำการงดการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ระหว่าง วันพุธและวันพฤหัสบดี ที่ 28-29 มีนาคม 2561 ขอแจ้งให้นักศึกษาภาค ปกติ ทราบ เพื่องดเปิดวันสอบประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาภาค ปกติ ตามวันและเวลาดังกล่าว

โดยผู้สนใจสามารถสมัครอบรมได้ที่ http://ittraining.nsru.ac.th
 
 

วันที่ 19 มี.ค. 2561
โดย : กลุ่มงานวิชาคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University