ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ การอนุโลมยกเลิกการสอบกรณีพิเศษ สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ที่ลงสอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
 
ประกาศ การอนุโลมยกเลิกการสอบกรณีพิเศษ สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ที่ลงสอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

เนื่องด้วย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ขอให้คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมเนื่องในวันพระราชทานนาม "ราชภัฎ" คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จึงอนุโลมให้นักศึกษาสามารถทำการยกเลิกการสอบ ประจำวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นกรณีพิเศษได้
**โดยนักศึกษาจะต้องมายกเลิกการสอบภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.20 น.
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการยกเลิก
1. ประวัติการสอบ (จากเว็บไซต์)
2. บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่
นำมาแนบการกรอกแบบฟอร์มขอยกเลิกได้ที่ เค้าเตอร์บริการชั้น 1 อาคาร 15 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 056-219-100 ต่อ 1501 หรือ 1525
 
 

วันที่ 13 ก.พ. 2561
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University