ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ!! เรื่อง งดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ภาคกศ.บป. ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557
 

ประกาศ!! เรื่อง งดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ภาคกศ.บป. ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557


เนื่องด้วย ทางมหาวิทยาลัยประกาศให้เป็นวันหยุด คือ เสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2557 และอาทิตย์ ที่ 31 สิงหาคม 57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ใช้เป็นสถานที่สอบตำรวจ ดังนั้น ทางกลุ่มงานวิชาคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอแจ้งให้นักศึกษาภาค กศ.บป. ทราบ เพื่องดเปิดวันสอบประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ตามวันและเวลาดังกล่าว
 
 

วันที่ 19 ส.ค. 2557
โดย : กลุ่มงานวิชาคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University