ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ!! เรื่อง ยกเลิกวันอบรมประจำเดือน กรกฏาคม 2557
 
เนื่องจากทางสำนักวิทยบริการฯ ได้จัดอบรมการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 โดยมีกำหนดการ คือ นักศึกษาภาคปกติ - วันพฤหัสบดี ที่ 24 กรกฎาคม 2557 และ นักศึกษาภาค กศ.บป. - วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 นั้น จำนวนนักศึกษาผู้ลงสมัครไม่ถึง 15 คนในวันที่เปิดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกวันอบรมนั้น และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการยกเลิกสอบ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการฯ อาคาร 15 ชั้น 1
 
 

วันที่ 24 ก.ค. 2557
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University