ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ!! เรื่อง งดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 25 พฤษภาคม 2557
 
สืบเนื่องจากประกาศ คสช. ฉบับที่ 9 /2557 เรื่องให้สถานศึกษาหยุดทำการ โดยระบุให้มีการประกาศ ให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทั้งของรัฐ และเอกชน หยุดทำการ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงประกาศทำการงดการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ระหว่าง วันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557 จนถึง วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤษภาคม 2557 ขอแจ้งให้นักศึกษาภาค ปกติ และภาค กศ.บป. ทราบ เพื่องดการสอบประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาตามวันและเวลาดังกล่าว นักศึกษาสามารถลงสมัครสอบใหม่ได้ตนเองทางเว็บไซต์ http://comqa.nsru.ac.th/ ตามขั้นตอนการสมัครสอบปกติ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ ที่ เคาท์เตอร์ชั้น 1 อาคาร 15 สำนักวิทยบริการฯ ในวันและเวลาราชการ
 
 

Notice: Undefined offset: 1 in C:\Websites\comqa\comqa\configs\upload.php on line 203

วันที่ 23 พ.ค. 2557
โดย : กลุ่มงานวิชาคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University