ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศแจ้ง!!!! นักศึกษา ลืมบัตรนักศึกษา ณ เคาท์เตอร์สำนักวิทยาบริการฯ ชั้น 1 อาคาร 15
 
1.นางสาว มณีรัตน์ จิตต์นอก 52112142024 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ .... 2.นางสาวพรศิริ เจตเขตกิจ 53112492008 คณะวิทยาการจัดการ....3.นางสาวณิชาภา มีศิริ 54123532034 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .....4.นางสาวอภิญญา ดวงประทุม 55112722027 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์....5.นางสาวมาริษา เนื้อนาค 55112662042 คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์....6.นางสาวมิ่งขวัญ สุขตระกูล 56115922030 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ....7.นายสมชาย ศรีประเทศ 55114712065 คณะวิทยาการจัดการ ลืมบัตรนักศึกษา ติดต่อขอรับได้ที่เคาท์เตอร์ชั้น 1 อาคาร 15 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
 
 

วันที่ 25 มี.ค. 2557
โดย : กลุ่มงานวิชาคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University