ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ!! เรื่อง งดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ในอาทิตย์ที่ 29-30 เดือนมีนาคม 2557
 
เนื่องด้วย ทางมหาวิทยาลัยประกาศให้เป็นวันหยุด คือ เสาร์ ที่ 29 มีนาคม 2557 และ อาทิตย์ ที่ 30 มีนาคม 2557 เนื่องจากอาทิตย์ดังกล่าวเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ดังนั้น ทางกลุ่มงานวิชาคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอแจ้งให้นักศึกษาภาค กศ.บป. ทราบ เพื่องดเปิดวันสอบประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ตามวันและเวลาดังกล่าว
 
 

วันที่ 21 มี.ค. 2557
โดย : กลุ่มงานวิชาคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University