ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
แจ้ง!! นักศึกษา ลืมบัตรนักศึกษา วันที่ 19 มีนาคม 2557
 
นางสาว รสสุคนธ์ ปรางค์โท้ รหัสนักศึกษา 55114692007 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ ลืมบัตรนักศึกษา ติดต่อขอรับได้ที่ห้องสอบ Computer Laboratory 3 ในวันเวลาที่มีสอบ
 
 

วันที่ 19 มี.ค. 2557
โดย : กลุ่มงานวิชาคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University