ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ!! เรื่อง งดเปิดวันสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. เดือน มีนาคม 2557
 
เนื่องด้วย ทางมหาวิทยาลัยประกาศให้มีวันหยุด ดังนี้ 8-9 มีนาคม 2557 เป็นวันปิดภาคเรียนของ นักศึกษาภาค กศ.บป. ดังนั้น ทางกลุ่มงานวิชาคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอแจ้งให้นักศึกษาภาค กศ.บป. ทราบ เพื่องดเปิดวันสอบประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ตามวันและเวลาดังกล่าว

 
 

วันที่ 28 ก.พ. 2557
โดย : กลุ่มงานวิชาคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University