ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ!! ตารางอบรมการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
 
ตารางอบรมการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 1. นักศึกษาภาคปกติ - วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2556 หมายเหตุ 1. กรณีที่จำนวนนักศึกษาไม่ถึง 15 คนในวันที่เปิดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกวันอบรมนั้น โดยจะโทรแจ้งยกเลิกให้ทราบก่อน (เบอร์โทรของสำนักวิทยบริการฯ) และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการยกเลิกสอบ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการฯ อาคาร 15 ชั้น 1 2. นักศึกษาภาคปกติ เปิดอบรมในวันอังคาร หรือ วันพฤหัสบดี ตามตารางที่กำหนดไว้ อบรมเวลา 9.00 น. -11.30 น. ดำเนินการสอบ เวลา 13.30 น. – 15.00 น. 3. เงื่อนไข นักศึกษาที่จะได้สิทธิ์ ในการอบรมสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ จะต้อง มีผลสอบไม่ผ่าน จำนวน 3 ครั้งขึ้นไปเท่านั้น
 
 

วันที่ 20 พ.ย. 2556
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University