ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ ให้นักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.บป. ที่สอบผ่านประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ มาติดต่อขอรับวุฒิบัตร ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2562
 

นักศึกษาที่สอบผ่านก่อนวันที่ 4 มกราคม 2562 ให้นักศึกษาติดต่อขอรับวุฒิบัตร ได้ที่เคาน์เตอร์บริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 2 อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หากเลยกำหนดดังกล่าว จะทำการปรับเปลี่ยน ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอใบแทน ผ่านระบบระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ได้ที่ http://comqa.nsru.ac.th
 
 

วันที่ 4 ก.พ. 2562
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University