ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
 
          ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาทุกคน จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และก่อนสำเร็จการศึกษา โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นั้น

         ทางสำนักวิทยบริการ ฯ จึงดำเนินการพัฒนาระบบการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และการรับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ สำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์แล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน โดยเริ่มใช้ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพัน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ตามประกาศที่แนบ ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงระบบการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 

วันที่ 31 ม.ค. 2562
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University