ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ นักศึกษาสามารถรับวุฒิบัตรสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้ววันนี้
 
สอบผ่านก่อนวันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

นักศึกษาที่สอบผ่านให้นักศึกษาติดต่อขอรับวุฒิบัตร ได้ที่เคาน์เตอร์บริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมือนเดิม หากกรณีสูญหายให้นักศึกษายื่นคำร้องผ่านระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ได้ที่ URL : http://comqa.nsru.ac.th หลังจากที่ยื่นคำร้องผ่านระบบเรียบร้อย นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์เป็น .PDF หรือพิมพ์ใบแทนวุฒิบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที

---------------------------------------------------------------------------------------


สอบผ่านตั้งแต่วันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

นักศึกษาที่สอบผ่านประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์วุฒิบัตรรับรองความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบออนไลน์ หากกรณีสูญหาย นักศึกษาสามารถพิมพ์วุฒิบัตรด้วยตนเองใหม่ได้ไม่ต้องยื่นคำร้องใด ๆ


 
 

วันที่ 3 ม.ค. 2562
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University