ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ นักศึกษาภาคปกติ สามารถสมัครสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ในวันเสาร์-อาทิตย์ได้แล้ววันนี้
 
สำนักวิทยบริการฯ ได้เพิ่มรอบวันสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ให้แก่นักศึกษาภาคปกติ โดยนักศึกษาสามารถสมัครผ่านระบบได้ด้วยต้นเอง ทางเว็บบไซต์http://comqa.nsru.ac.th/
การแต่งกาย
- นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
 
 

วันที่ 22 พ.ย. 2561
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University