ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]



เข้าใช้งานระบบ

  





 
ประกาศ!! เรื่อง งดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาค ปกติ ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561
 
ประกาศ!! เรื่อง งดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาค ปกติ ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561


เนื่องด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ทำการจัดงาน Wunca ครั้งที่ 37 ขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ และเพื่อเป็นการจัดเตรียมงาน เพื่อรับรองการจัดงาน Wunca 37 th การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครื่อข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 37 โดยมีการจัดงาน ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 โดยสามารถติดตาม หรือร่วมงานได้ที่ เว็บไซต์ http://www.wunca.uni.net.th/wunca37/
ในการนี้ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอประกาศให้มีการงดเว้นการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาภาค ปกติ ในระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 จึงขอแจ้งให้นักศึกษาภาค ปกติ ทราบ เพื่องดการเปิดวันสอบประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาภาค ปกติ ตามวันและเวลาดังกล่าว


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
 

ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
วันที่ 2 มิ.ย. 2561
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University