ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     [version 2.0]เข้าใช้งานระบบ

  

 
ประกาศ!! เรื่อง งดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาค ปกติ และ ภาค กศ.บป. ระหว่างวันที่ 6-15 มิถุนายน 2561
 
ประกาศ!! เรื่อง งดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาค ปกติ และ ภาค กศ.บป. ระหว่างวันที่ 6-15 มิถุนายน 2561


เนื่องด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ถูกใช้เป็นสถานที่ในการจัดงาน ครม.สัญจร ให้กับคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ซึ่งจะต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ และความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะถูกใช้สำหรับการประชุมที่จะมีขึ้น ในการนี้ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอประกาศให้มีการงดเว้นการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาภาค ปกติ และ ภาค กศ.บป. ระหว่างวันที่ 6-15 มิถุนายน 2561 จึงขอแจ้งให้นักศึกษาภาค ปกติ และ ภาค กศ.บป. ทราบ เพื่องดการเปิดวันสอบประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาภาค ปกติ และ ภาค กศ.บป. ตามวันและเวลาดังกล่าว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

***หมายเหตุ นักศึกษาที่ลงสมัครสอบ วันที่ 6 (จำนวน 33 คน) และ 8 มิถุนายน 2561 (จำนวน 34 คน) ทางสำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสอบในวันและเวลาดังกล่าว
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 056-219-100 ต่อ 1525 - 1501 หรือ 1502
 
 

วันที่ 2 มิ.ย. 2561
โดย : กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์


 
 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501
COPYRIGHT © 2009 Nakhon Sawan Rajabhat University